Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad

Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň,
po preštudovaní Návrhu VZN o poplatku za kom. odpad, by som sa chcela informovať, prečo sa suma za rok zdvihla pri nádobe 240 l zo sumy 124,80 € na sumu 180,96 €( na stránke min. životného prostredia si obec určuje výšku podľa t/rok ) nezdá sa my, že by sa o toľko navýšil komunálny odpad v obci.
Pri kombinácii kom. odpad + bio prečo je to rátané jednou sadzbou, keď sadzba za BIO odpad( m3 ) je iná ako sadzba za komunál ( t)? ( stránka Čukarska Paka )
Nikde ste neuviedli, či bude zákaz vyvážania trávy na zberný dvor, ak áno nádoba 240l pri dvojtýždňovom odvoze nebude stačiť a o zápachu a hnilobnom procese nehovorím.
V prípade, že tráva sa bude môcť vyvážať na zberný dvor, prečo obec neuvažuje o nádobe na BIO 120 l, čo bežne rodina zaplní týmto odpadom ( zelenina - šupky, káva, škrupiny z vajíčok atď. ) a nebude tam hnilobný proces z trávy.
Podľa návrhu VZN bude mať Kalinkovo z okolitých obcí najdrahší vyvoz odpadu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Dôvodová správa k VZN o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dôvodom zvýšenia poplatkov je:

- medziročne štátom zvýšené náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu, ktoré vzrástli v roku 2019 na sedem až 17 € , v roku 2020 na osem až 26 € a v roku 2021 to bude na úrovni jedenásť až 33 € a to v zmysle motivačného pravidla, podľa ktorého „čím viac obce triedia, tým menej za skládkovanie platia.“

- slabšia miera triedenia odpadu na území obce Kalinkovo ktorá je iba 40 % za rok 2020. Od roku 2019 štát zaviedol nový poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke (poplatok sa platí do štátneho rozpočtu za každú tonu uloženého odpadu), výška tohto poplatku za 1 tonu odpadu závisí od kvality triedenia komunálneho odpadu, teda od množstva vytriedeného odpadu, čím lepšie triedime odpad a viac vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší. Ale každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na slabšiu mieru triedenia odpadu (len 40 %) obec od februára 2020 platí poplatok vo výške 12 € za každú tonu odpadu. Od roku 2021 sa tento poplatok automaticky zvýši na sumu 18 € (môže však dosiahnuť max. 33 € ) za každú tonu odpadu, ak sa v obci nezlepší miera triedenia odpadu.

- zvýšenie úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov (nárast nákladov v dôsledku zmeny legislatívy – najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min. mzdy, zavedenie príplatkov, a pod.) Prevádzkovateľ skládky zvýši výšku úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke o 20 % za 1 tonu dovezeného odpadu na skládku a teda kým v roku 2020 obec zaplatila za uloženie na skládke tzv. úložné ( poplatok štátu + poplatok za uloženie + prepravca) v celkovej sume 51 564 €, tak v roku 2021 zaplatí tzv. úložné v celkovej sume 61 877 €.

Pre porovnanie:

- v priemere sa ročne v obci vyprodukuje a vyvezie na skládku odpadov komunálny a objemný odpad v celkovom množstve 500 ton ( pri miere 40 % triedenia to je 300 ton zmesového komunálneho odpadu a 200 ton separovaného). Kým v roku 2020 zaplatí obec vyššie uvedený poplatok za uloženie odpadu vo výške 6 000 € (500 t x 12 Eur), tak pri rovnakej miere triedenia 40% v roku v roku 2021 bude tento poplatok už vo výške 9 000 € – teda 500 t x 18 €, takže obec zaplatí viac o 3 000 € za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (okrem toho ešte platí úložné prevádzkovateľovi skládky + prepravca ). Ak by % separácie za rok 2021 bolo nižšie ako v r. 2020, tak za uloženie 1 t komunálneho odpadu zaplatí obec 22€/t max. 33 €/t), čo predstavuje pri 500 t komunálneho odpadu sumu 11 000 € a teda možné zvýšenie o 5 000 € oproti roku 2020.

- podľa zákona poplatníci majú znášať - uhradiť všetky zákonom určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území obce. Obec nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov obce ako z vybraného poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie obce je označované ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z.) Takýto záver je konštatovaný aj v kontrolných zisteniach a súhrnných správach Najvyššieho kontrolného úradu SR a ten upozorňuje obce a mestá na porušovanie tohto zákona, nakoľko výška tohto poplatku nepostačuje na úhradu výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom.

- poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli v obci Kalinkovo v sledovanom období r. 2017 – 2020 zvýšené jedenkrát o 10 %. Výdavky za zvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku musia byť v plnej výške kryté poplatkami od občanov, právnických osôb a od podnikateľských subjektov (priemyselný odpad z podnikania si zabezpečujú podnikateľské subjekty samé).

- cenovou politikou sa obec snaží jej obyvateľov prinútiť viac triediť - nárast poplatku v budúcnosti môže zmierniť ( znížiť) lepšie triedenie komunálneho odpadu občanmi obce, právnickými osobami a podnikateľskými subjektami.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.