Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné symboly

Kalinkovo-erb

Erb, pečat' a vlajka patria medzi trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzt'ahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 1*

Erb obce

Dnešný erb obce vychádza zo starých pečatí Semetu z 18. a 19. storočia a to v podstate v nezmenenej forme. V zelenom štíte nad modrou zvlnenou pätou sa vznáša kolmo postavené strieborné čerieslo, lemeš a zlatý klas. Z erbu bola odvodená obecná pečať a spolu s obecnou vlajkou boli schválené v roku 1999.

kalinkovo-vlajkaVlajka obce

Vlajka obce Kalinkovo pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/4), zelenej (1/4), žltej (1/4) a modrej (1/4). Pomer strán vlajky je 2:3 a zakončuje sa troma pozdĺžnymi cípmi, teda dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 2*

pecatKalinkovoPečať obce

Pečať obce Kalinkovo je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KALINKOVO. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od troch základných symbolov obce (Pečať, Vlajka, Erb), môžeme odvodiť ďaľšie obecné symboly.

Štandarda starostu

Štandarda starostu obce Kalinkovo, má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, doplnená je však lemom v obecných farbách. Rozdiel je nielen v jej funkcii, ale aj v jej vyhotovení. Kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla iba v jednom vyhotovení a často tiež luxusnejšou technikou.

Zástava obce

Zástava obce Kalinkovo má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka avšak jej pomer strán nie je záväzne stanovený. Zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa odlišuje od vlajky tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Znaková zástava

Znaková zástava obce Kalinkovo má takmer štvorcovú podobu. Jej výška sa však v skutočnosti proporčne rovná výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná (veľká) koruhva 

Kombinovaná koruhva obce Kalinkovo predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Použitá literatúra 

1* KARTOUS, P. - NOVÁK, 1. - VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991. BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Libri Praha 1994. KARTOUS, P. - VRTEL, L.: Heraldický register 1., II. Martin 2000, 2001. KRÁL z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí znakových se zvláštním zřetelem ku zemím koruny české. Praha 1900. SCHWARZENBERG, K.: Heraldika, čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Praha 1941. ŽUDEL, 1.- NOVÁK, 1.: Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1956. VRTEL, L.: Zásady tvorby a používania mestských vlajok na Slovensku. In: Slovenská archivistika 2/1989. VRTEL, L.: Štátne a mestské symboly /vznik, vývoj, používanie a ochrana/. Bratislava 1989. VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999.

2* VRTEL, L.: Úvod do komunálnej vexilológie. In: Kartous, P. - Vrtel, L.: Heraldický register Slovenskej republiky II. Martin 2001, s. 10-15.

 

 

Erb futbalového mužstva obce Kalinkovo:

e-img-205

 

Vlajočka futbalového mužstva obce Kalinkovo:

e-img-207

 

Vlajka futbalového mužstva obce Kalinkovo: e-img-206