Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.
Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Vážení občania,

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu na Slovensku bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Pre verejnosť to znamená:

• prosíme občanov, aby využívali hlavne telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu aby ste svoje žiadosti, všetky predmetné doklady a dokumenty počas trvania obmedzeného režimu, zasielali prednostne poštou (písomnosti môžete dávať aj do schránky na budove obecného úradu pri vstupných dverách), komunikovali v maximálnej miere elektronicky, alebo zasielali písomnosti do elektronickej schránky úradu

• prosíme občanov, aby s obecným úradom Kalinkovo využívali výhradne bezhotovostný platobný styk .Platby za miestny komunálny odpad a miestne dane a poplatky za rok 2021 uhrádzali prostredníctvom bankového účtu, v nevyhnutných prípadoch môžete využiť poštový poukaz (šek)

Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2021:

• občan , ktorý dostane do elektronickej schránky, emailovej alebo poštovej schránky rozhodnutie o odvozu odpadu za rok 2021, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti túto daň zaplatiť do 15 dní.

Na základe VzN obce č.5/2020 občan nad 65 rokov musí požiadať písomne o zníženie poplatku za odvoz odpadu. Tlačivá sa nachádzajú na webstránke obce Kalinkovo.

Miestne dane a poplatky na rok 2021:

• občan , ktorý dostane do elektronickej schránky emailovej alebo poštovej schránky rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti na rok 2021 je povinný po nadobudnutí právoplatnosti túto daň zaplatiť do 15 dní. Dane sa budú priebežne vyrubovať podľa abecedy.

Podateľňa:

Vaše žiadosti môžete podať:

• Poštou na adresu: Hlavná 211,900 43 Kalinkovo

• E-mailom: sekretariat@obeckalinkovo.sk

• Prostredníctvom ÚPVS slovensko.sk

• Osobne vložením do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy obecného úradu Ohlasovňa pobytu:

• prihlásiť na Trvalý/Prechodný pobyt sa občan môže prostredníctvom ÚPVS slovensko.sk. (vyžaduje sa elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou)

• ostatná agenda bude vybavovaná e-mailom, poštou a telefonicky

Matrika:

Obecný úrad Kalinkovo až do odvolania neoveruje podpisy a listiny

Cintorín:

• nahlasovať pohreby môžete telefonicky na tel. č. 02/45 989 107 kl. 101 alebo e-mailom sekretariat@obeckalinkovo.sk

• poplatky za prenájom hrobového miesta – je potrebné vopred nahlásiť na aké obdobie chcete platiť ( 3 roky, 5 rokov, 10 rokov) na tel. č. 02/45 989 107 kl.101

Komunikácia so stavebným úradom:

• občania môžu stavebný úrad kontaktovať e- mailom na adrese: stavba@obeckalinkovo.sk, telefonicky či poštou. Pri vstupe do budovy OcÚ je umiestnená schránka, do ktorej je možné v prípade potreby doručiť písomnosti (nové podanie a doplnenie do spisu). Tlačivá a formuláre sú zverejnené na webstránke obce Kalinkovo. Prosíme občanov, aby nezabudli uvádzať kontaktné údaje (e-mail, telefón).

Nahliadnutia do spisov: v súčasnosti je možné nahliadať iba prostredníctvom e-mailu.

Správne poplatky: sa uhrádzajú bezhotovostne prevodom na účet obce.

Vyznačovanie právoplatností: robí sa priebežne, na tento účel je potrebné kontaktovať e-mailom resp. telefonicky p. Ing. Kerkešovú

Prosíme občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Obec Kalinkovo neustále sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a v prípade zmeny situácie operatívne prijme ďalšie opatrenia, ktoré včas oznámi občanom obce.

Ďakujeme za pochopenie.