Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Žiadosť o informáciu ako prebieha aktuálne zber odpadu v obci

Žiadosť o informáciu ako prebieha aktuálne zber odpadu v obci
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň p.Starosta,
dňa 6.5.2019 ste oznámil, že ste odstránili "niektoré veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad z obce".
Zároveň vyzývate občanov, aby odpad zodpovedne triedili. Avšak nepodali ste žiadnu konkrétnu informáciu o tom, ako má zber vytriedeného odpadu od momentu odstránenia kontajnerov prebiehať.

Príklad:
Po vašom ozname ostal v Aleji Hrušov kontajner na sklo. Z vašej informácie nie je zrejmé či ide o zámer alebo o omyl.
Ak išlo o zámer, tak podľa harmonogramu zberu skla zverejneného obcou malo byť vysypanie kontajneru realizované dňa 13.5.2019, čo sa nestalo. Kontajner je stále úplne plný a ľudia začínajú ukladať fľaše mimo kontajneru (prikladám fotografiu z dnešného dňa 15.5.2019). Ak išlo o omyl, tak mal byť kontajner úplne odstránený a občania mali byť informovaní, ako majú so sklom naložiť.

V harmonograme zberu odpadov, ktorý zverejnila obec na tento rok (resp prvý polrok) sú uvedené jednotlivé druhy triedeného odpadu a dátumy ich vývozov. Avšak nie je v ňom určené, či ide o vývoz z domácností (ako aktuálne komunálny odpad, plasty) alebo o vývoz veľkokapacitných zberných nádob (ako donedávna papier, sklo, ale aj plasty.). Znamená zrušenie veľkokapacitných kontajnerov to, že všetok triedený odpad bude prebiehať priamo z domácností podľa dátumov v harmonograme?

Z dôvodu nejasných pravidiel vývozov/zberu odpadu v obci Vás chcem týmto požiadať, aby ste bezodkladne zabezpečili informovanosť občanov o tom, ako majú s vytriedeným odpadom nakladať a to minimálne k tým skupinám odpadu, ktoré sú uvedené v harmonograme t.j.:
- papier, plasty, sklo, kovy, "lepenky", komunálny zmesový odpad.

Vopred ďakujem za skorú nápravu

s pozdravom,
Jesenský

Odpoveď:

Dobrý deň

V minulosti sme mali po obci rozmiestnené väčšie kontajnery (1100 L ) iba v niektorých sektoroch obce, ktoré nám podľa harmonogramu vyváža zvozová firma Marius Pedersen. Pretože sa nám obec rozrástla o nové lokality, požiadali sme o zvýšenie počtu kontajnerov na triedený odpad. Žiadosť o navýšenie kontajnerov nám zamietli, nakoľko v zmluve s OZV máme nárok iba na určitý počet kontajnerov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozmiestniť po obci vlastné kontajnery v snahe pomôcť ľuďom aby mali ľahší prístup ku kontajnerom a mohli tak jednoduchšie separovať odpad. Keďže tieto obecné kontajnery sú iného druhu (zvonový kontajner) ako má zvozová firma a nemajú techniku na odvoz, musíme tieto kontajnery odvážať na zberový dvor a tam ich triediť - presypať do veľkokapacitných kontajnerov 5-7 m3. Je dôležité, aby si občania uvedomili, že všetok odpad ktorý sa triedi a zhromažďuje v zberovom dvore, a následne ho zvozové firmy odvážajú na ďalšie spracovanie, je spoplatnený a znáša to obec. Na druhej strane, keď zvozová firma zváža separovaný odpad priamo z domácností, teda od domu a z väčších kontajnerov (1100 L ) rozmiestnených po obci, je realizácia odvozu bez poplatku okrem komunálneho a bio odpadu. Pre túto skutočnosť nemám racionálne vysvetlenie a úsudok si spravte sami. Očividne z ekonomického hľadiska je pre obec lepšie, keď sa bude separovaný odpad odvážať priamo od domov, a určených kontajnerových stojísk. Možností na zlepšenie nie je nikdy dosť a mohol by som tu písať na túto tému ešte veľa strán. Obec musí prijať opatrenia, ktoré chce v spolupráci s občanmi prediskutovať na spoločnom verejnom stretnutí, kde radi privítame všetky námety a podnety na riešenie problémov. V súčasnosti separovaný zber odpadov prebieha na území obce viacerými systémami. TKO (tuhý komunálny odpad) vývoz každý druhý týždeň podľa zverejneného harmonogramu, odvoz od domu z kuka nádob (čierne plastové 110 l a 240 l), ,,platené“ Plasty vývoz raz za mesiac podľa harmonogramu odvoz od domu v priesvitných vreciach ,,neplatené“ odvoz zo stojísk v obci 1100 l kontajnery ,,neplatené“ odvoz zo zberového dvora 5 m3 kontajner ,,platené“ Papier vývoz raz za mesiac podľa harmonogramu odvoz od domu v kontajneroch alebo zviazané v balíku ,,neplatené“ odvoz zo zberného dvora 10 m3 kontajner ,,platené“ Sklo vývoz raz za mesiac podľa harmonogramu odvoz zo stojísk v obci 1100 l kontajnery ,,neplatené“ odvoz zo zberného dvora 7 m3 kontajner ,,platené“ Kovy vývoz raz za mesiac podľa harmonogramu odvoz zo stojísk v obci 1100 l kontajnery ,,neplatené“ odvoz zo zberného dvora 5 m3 kontajner ,,platené“ Zberný dvor vývoz podľa potreby a všetky komodity sú platené jedlé tuky a olej bioodpad - vňate, buriny, kukuričné kôrovie, konáre zo stromov, lístie, tráva a iný materiál veľkoobjemový odpad - starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, obaly zo spotrebičov drobný stavebný odpad – elektro odpad

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.