Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spravodlivosť v našej obci - čierne stavby pána poslanca Gavaľu

Spravodlivosť v našej obci - čierne stavby pána poslanca Gavaľu
Vyriešený

Podnet:

Vážený pán strosta. Nakoľko sa nám, petičnému výboru nepodarilo s vami osobne skontaktovať z dôvodu vašej dovolenky, a nemienime čakať, obraciam sa na Vás verejne s výzvou na zaujatie Vášho stanoviska k aktuálnemu dianiu v časti obytnej zóny Alej Hrušov. Prosím o reagovanie na odovzdanú petíciu, ktorej sa zúčastnilo 133 obyvateľov Aleje Hrušov. Bola odovzdaná osobne dnes 18.2.2021. Tento počet podpisov vypovedá o verejnom záujme dotknutých obyvateľov ktorý nesúhlasia s postupom pána Gavaľu, nesúhlasia s umiestnením 4 mobilných domov, ktoré sú v rozpore z Územným plánom a stavebnými zákonmi a nesúhlásíme ani z dodatočným schvaľovaním čiernych stavieb. Umiestnenie mobilných domov sa dotýka každého jedného obyvateľa tejto oblasti a to najmä vo veci posudzovania hodnoty ich nehnuteľností. Nakoľko sa tieto stavby nachádzajú hneď pri vstupe, ich pôsobenie na celú obytnú zónu je pod úroveň. Podľa hypotekárnych poradcov sa tieto stavby kategorizujú na bývanie sociálne slabších rodín a národnostných neprispôsobivých menšín. Ruší to celú atmosféru, nehovoriac o porušení viacerých regulatív podľa Územného plánu. V neposlednom, rade sa jedná o čierne stavby, nakoľko nebolo vydané žiadne stavebé povolenie a ani ohlásenie stavby. O to zarážajúcejšie je, že sa jedná o vášho zástupcau a zároveň poslanca pána Gavaľu, ktorého úlohou podľa posaneckého sľubu je chrániť záujmy svojich voličov ale aj ostatných obyvateľov. Má slúžiť obci v najlepšom slova zmysle a ísť príkladom. Jeho chovanie, je neprípustné a mal by podľa nás sám odstúpiť z funkcie a verejne sa ospravedlniť a to najmä priamym susedom, ktorých úplne odignoroval pri plánovaní jeho stavebného zámeru. A tak sa vás verejne aj pýtame:
Aký je Váš postoj ku skutočnosti, že poslanec OZ Kalinkovo a zároveň Váš zástupca p. Gavaľa
svojvoľne porušuje stavebný zákon a koná v priamom rozpore s verejným zájmom, torý má ochraňovať?
Je dokonca predsedom stavebnej komisie ktorá sa vyjadruje ako poradný orgán ku stavebným veciam
v obci a sám pritom nerešpektujúc platné právne predpisy ide proti vôli obyvateľov obce, ktorým
má pomáhať. Nemyslíte že je na čase vyzvať ho aby sa vzdal mandátu poslanca?

S úctou a pozdravom, Bc. Linda Raffler, zástupca a organizátor petičného výboru

Odpoveď:

Dobrý deň,

Úvodom by som sa rád vyjadril, že si vážim občiansku angažovanosť občanov našej obce, ktorú vyjadrili formou uplatnenia petičného práva, ktoré garantuje Ústava SR. Petícia občanov bude nepochybne vybavená skôr ako určuje zákon o petičnom práve o výsledku vybavenia petície budete informovaná ako zástupca a organizátor petičného výboru. Rovnako by som rád zdôraznil, že regulácia prostredníctvom územného plánu zóny vo Vašej lokalite má práve za cieľ zabezpečiť pre obyvateľov pohodu bývania, čo je zrejmé z regulatívov uvedenej územnoplánovacej dokumentácie. Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie bola obec Kalinkovo ako orgán územného plánovania. Práve táto prísna spodrobňujúca regulácia vytvára v konečnom dôsledku výrazný benefit pre všetkých obyvateľov lokality v porovnaní s lokalitami v niektorých iných obciach, kde v dôsledku absencie podrobnej regulácie vznikli lokality s nedostatočnou infraštruktúrou a svojvoľnou nekompatibilnou štruktúrou zástavby. Akonáhle som sa o probléme, ktorý popisujete v petícii dozvedel, požiadal som zamestnankyňu s odborným kvalifikačným predpokladom podľa § 117 ods.3 stavebného zákona, aby vykonala ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 písm. b) stavebného zákona štátny stavebný dohľad. Uvedený výkon štátneho stavebného dohľadu dňa 02.02.2021 a 03.02.2021 bol primárne podstatným z hľadiska objektívizácie jestvujúceho skutkového a právneho stavu s poukazom na možnosť ďalej postupovať v intenciách stavebného zákona. Výzvou zo dňa 03.02.2021 vyzval orgán štátneho stavebného dohľadu v súlade s ust. § 102 ods.5 stavebného zákona stavebníka, aby s okamžitou platnosťou zastavil všetky stavebné práce na stavbe na pozemku parc. č. 642/463 k.ú. Kalinkovo, realizované bez povolenia príslušného stavebného úradu. Súčasne stavebný úrad rešpektujúc zákonný postup pristúpil z úradnej povinnosti k začatiu konania podľa § 88a stavebného zákona. V prípade stavebného úradu sa jedná o prenesený výkon štátnej správy v zmysle ust. § 117 ods.1 stavebného zákona. Ust. § 88a stavebného zákona upravuje procesnoprávny postup stavebného úradu a povinnosti vlastníka, resp. stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby. Dôkazné bremeno, preukázania skutočností, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom sa presúva na vlastníka a stavebníka. Stavebný úrad v uvedenom konaní musí posúdiť o.i. najmä súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska súladu s funkčným využitím, určené záväzné limity a regulatívy. V prípade, ak stavebník, resp. vlastník neunesie tzv. dôkazné bremeno v konaní pred stavebným úradom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Ospravedlňujem sa, ale nerád by som hodnotil možných potenciálnych obyvateľov tak ako je to uvedené v podnete, keďže si nemyslím, že sociálne, či majetkové pomery, prípadne príslušnosť k národnostnej menšine majú byť indikátormi hodnotenia človeka. V obci Kalinkovo sa snažíme primárne dobre spolunažívať ako hrdí Kalinkovčania bez ohľadu na majetkové pomery a príslušnosť k národnosti, či etniku. K pôsobeniu pána poslanca D. Gavaľu je potrebné uviesť, že je členom kolektívneho orgánu samosprávy, t.j. obecného zastupiteľstva. D. Gavaľa získal v komunálnych voľbách v roku 2018 ako kandidát na poslanca najväčší počet hlasov od občanov obce Kalinkovo. Rešpektujúc práve prejavenú dôveru od občanov, bol určený mojim zástupcom. Zákon o obecnom zriadení definuje dva orgány obce a to obecné zastupiteľstvo a starostu. Ako starosta nie som členom zastupiteľstva a rovnako nie je starosta nadriadeným ani podriadeným orgánom obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce, ktorý zriaďuje komisie a vymedzuje zloženie a úlohy týchto komisií. Členstvo v stavebnej komisii nepochybne nemá žiadny vplyv na činnosť stavebného úradu, keďže komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktoré vykonáva samosprávu. Výkon právomoci stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle ust. § 117 ods.1 stavebného zákona, nejedná sa o samosprávnu pôsobnosť. Činnosť stavebného úradu zabezpečuje zamestnankyňa s odborným kvalifikačným predpokladom podľa § 117 ods.3 stavebného zákona. Môj postoj ako starostu k Vami popisovaným skutočnostiam je zrejmý z činnosti stavebného úradu, za ktorý konám ako štatutárny zástupca. Ako starosta si Vás dovoľujem touto cestou ubezpečiť, že budem rovnako ako v minulosti vyžadovať od každého stavebníka rešpektovanie zákonných povinností v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.