Poslanci

1. Michal Poláček - miso@jpm.sk
2. Sándor Bartal - bartal.sani@gmail.com
3. František Kurta - kurta.fero@gmail.com
4. Jozef Žatecký - jozef.zatecky@gmail.com
5. Ladislav Jurányi, Mgr. - ladislavjuranyi@gmail.com
6. Diana Zimanová - dzimanova@gmail.com
7. Katarína Gergelová, Ing. - katka@3b2.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


§ 25

Povinnosti a oprávnenia poslancov

 

(1) Poslanec je povinný najmä

 

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

(2) Mandát poslanca zaniká

 

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,

i) zrušením obce alebo

j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

(4) Poslanec je oprávnený najmä

 

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

 

(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

 

(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

§ 26

 

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

 

 

Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Fotogaléria:

Maľovaná mapa:
Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Kalinkovo
MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk
Novinky:
Maľované Kalinkovo
Vážení občania! Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú maľovanú interaktívnu mapu Kalinkova, ktorú nájdete v pravom menu pod Fotogalériou
[čítaj viac]
NOVINKA
Chceli by ste byť informovaní o aktualitách v Obci Kalinkovo priamo na Váš email? Je to jednoduché!! Stačí len napísať svoju emailovu adresu do bieleho políčka menu NEWSLETTER, ktorý nájdete v ľavom menu na spodku stránky.
[čítaj viac]
OZNAM
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci
[čítaj viac]
Diaľnica D4
Oznámenie o začatí územného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
[čítaj viac]
Cestovné poriadky pre rok 2015
V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú platné od 14.12.201, Vám v prinášame cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú obcou Kalinkovo.
[čítaj viac]
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]
Kalendár:
11/2017 12/2017 1/2018
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dnes je pondelok, 18. december 2017
Meniny má Sláva, Slávka
Kurzy valút:
Kurzy ECB
15. decembra 2017
1 € = 25.678 CZK
1 € = 0.8825 GBP
1 € = 1.1806 USD
Kurzy valút »
Počasie:
Počasie
18. decembra 20174°C°C2°COWM
Správy SME

 

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.