Obec Kalinkovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zamestnanci úradu

Bc. Zuzana Slobodová – ekonóm / účtovník, mzdy a faktúry, personalna agenda, 

e-mail: ekonom@obeckalinkovo.sk

 

Oľga Pikali - sekretariát, podateľňa, správa registratúry, evidencia obyvateľov, správa cintorína, Matrika, nájomné byty,  súpisné čísla

e-mail: sekretariat@obeckalinkovo.sk


Gabriela Molnárová – dane a poplatky, pokladňa,
životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

e-mail: danepoplatky@obeckalinkovo.sk

 

Ing. Zuzana Kerkešová – stavebné oddelenie

e-mail: stavba@obeckalinkovo.sk

 

Drahomíra Grňová – kultúra, vedenie webovej stránky, sociálna agenda, krízový manažment a civilná ochrana obyvateľstva 

kultura@obeckalinkovo.sk

 

Daľší zamestnanci úradu

Klára Szépová, Silvia Szépová, Mária Stifterová, Edita Šuhajdová, Roman Baláž, 

 

§ 16

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.