Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie - Riaditeľ Materskej školy

Dátum: 15.04.2018
Autor: Starosta obce
Počet videní: 2586
Výberové konanie - Riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie

O B E C    RECA

                                                   Obecný úrad, 925 26 Reca 24

               

                              Obec Reca vyhlasuje

 

v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa

Materskej školy 24, 925 26 Reca, s predpokladaným nástupom

 1. júl 2018.

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

 

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania.
 • Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 27.04. 2018 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Reca 24, PSČ 925 26. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    

      Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

 

Reca,  09. 04. 2018                                                      PaedDr. Zoltán Metzner, MBA, v. r.

                                                                                                        starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.