Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Hrubá Borša

SÚBOR
Dátum: 06.05.2022
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 1756
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Hrubá Borša

Obec Hrubá Borša v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z . o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Školská ulica 73/2, 900 50 Hrubá Borša s termínom nástupu do funkcie od 01. 07. 2022.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
• zdravotná spôsobilosť,
• osobné, morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 9 až §18 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• znalosť príslušnej školskej legislatívy
• orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania
• znalosť práce s PC (Word, Excel, internet
• riadiace, komunikačné, organizačné schopnosti, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
• Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia školy (max. 5 strán)
• Profesijný štruktúrovaný životopis.
• Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
• Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Obecného úradu Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša, najneskôr do 31. mája 2022 do 12:00 h s označením na obálke „Výberové konanie MŠ Hrubá Borša - neotvárať“ s uvedením odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výberové konanie na riaditeľku 2022 Veľkosť: 205.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.