Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prijmeme zamestnanca / zamestnankyňu na stavebný úrad

Dátum: 25.04.2022
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 2477
Prijmeme zamestnanca / zamestnankyňu na stavebný úrad

Ponuka práce na stavebnom úrade v Kalinkove: Referent/referentka stavebného úradu.

Uvedené miesto je od 01.07.20022 už obsadené.

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer, skrátený pracovný pomer, dohoda

Náplň práce:

 • vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny podľa  stavebného  zákona
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie terénnych úprav podľa stavebného zákona,
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby podľa stavebného zákona,
 • vydávanie povolení na predčasné užívanie  stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o dočasnom užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zmene v užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie údržby stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie alebo nariaďovanie odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie vykonania neodkladných zabezpečovacích prác podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o vyprataní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa stavebného zákona,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • ústna a písomná komunikácia s úradmi (napr. Okresný úrad, prokuratúra a pod.).

Zamestnanecké výhody, benefity

 • týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa

Miesto výkonu práce:
Obecný úrad Kalinkovo, Hlavná 211, Kalinkovo

Termín nástupu:
ihneď / dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 
od 1 200 Eur - výška mzdy závisí od znalostí a praxe uchádzača (dohoda možná), plus príplatky 553/2003 Z.z. o odmeňovaní v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  a tiež v závislosti od dĺžky praxe a skúseností v stavebnom odbore.

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou  (nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie)
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (odborná spôsobilosť) - podmienka

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti
MS Office – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Internet – pokročilý

Počet rokov praxe:
1

Prax na pozícií:
stavebný úrad

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť ...,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy,
 • vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne,
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a súvisiacich vyhlášok,
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • znalosť zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám   (zákon o slobode informácií),
 • Znalosť fungovania samosprávy.

Požadované doklady, dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak uchádzač získal osvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsah,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky žiadosti zasielajte poštou na adresu: Obecný úrad Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43  Kalinkovo, s uvedením hesla na obálke: „Výberové konanie referent stavebného úradu“, alebo elektronickou poštou na adresu: sekretariat@obeckalinkovo.sk

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pracovnú pozíciu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.