Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

SÚBOR
Dátum: 15.12.2021
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 2603
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Obec Kalinkovo ako zriaďovateľ základnej školy bez právnej subjektivity v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola Kalinkovo, adresa školy: Školská 194, 900 43 Kalinkovo, základná škola bez právnej subjektivity.

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • zaradenie do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

Uchádzač o uvedenú pozíciu musí spĺňať najmä predpoklady ustanovené v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie riaditeľa základnej školy,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • vítaná je znalosť cudzieho jazyka (anglického),
 • vítaná je prax v práci s projektmi,
 • prax s riadením,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vo forme Europass),
 • úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • osvedčenia, certifikáty a iné doklady o ďalšom vzdelávaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie (2022-2027), ktorý žiadame zaslať aj  v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: obeckalinkovo@obeckalinkovo.sk,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov (vrátane súhlasu uchádzača so zverejnením jeho životopisu, osobného dotazníka a  koncepcie ako uchádzača vo výberovom konaní),
 • doklad o potvrdení dĺžky výkonu pracovnej činnosti vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca,
 • lekárske potvrdenie alebo čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • V zmysle ust. § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie obec Kalinkovo ako zriaďovateľ základnej školy a zamestnávateľ riaditeľa základnej školy. Výberovou komisiou je v zmysle ust. § 4 ods.2 uvedeného zákona príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
 • Predpokladaný nástup do funkcie: 01.03.2022/podľa dohody.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
 • Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy https://zskalinkovo.edupage.org/ alebo priamo v škole, prípadne v sídle obecného úradu Obce Kalinkovo na adrese Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo.

 Uzávierka prijímania prihlášok je 31. januára 2022 do 15:00 hod. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa výberového konania na adrese: Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo. Prihlášky musia byť do uvedeného termínu doručené, na neskôr doručené prihlášky sa neprihliada. 

Prihlášku s označením „Výberové konanie Základná škola Kalinkovo - NEOTVÁRAŤ“ posielajte na adresu: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo. 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 3 dní pred jeho uskutočnením. Viac informácií môžete získať na adrese obeckalinkovo@obeckalinkovo.sk alebo na stránke www.obeckalinkovo.sk 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyberove-konanie-na-riaditela-ZS Veľkosť: 109.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.