Obec Kalinkovo

Daňové povinnosti - daňové priznanie

Daňové povinnosti - daňové priznanie
Daňové povinnosti - daňové priznanie

Oznámenie Podľa zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb,daň z bytov), k dani za psa, k dani za predajne automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrúbenie dane (nehnuteľnosti - kupa,predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba, pes - pribúdanie, resp. úhyn psa, nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránanie). Potrebné tlačivá k podaniu si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade č.dv.8. Daňové priznanie na rok 2019 sa podáva do 31.januára 2019.