Obec Kalinkovo

Úhrada dane z nehnuteľností a dane za psa

Úhrada dane z nehnuteľností a dane za psa
Úhrada dane z nehnuteľností a dane za psa

Oznam :  Úhradu dane z nehnuteľnosíi a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to do pokladne OcÚ Kalinkovo, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Miestny poplatok za komunálne odpady za zberné nádoby 120 l a 240 l si občania môžu zaplatiť do pokladne OcÚ Kalinkovo, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom od 16.01.2019.