Výberové konanie - Riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie - Riaditeľ Materskej školy
Výberové konanie
15.04.2018
Autor: Lukáš Tencer

O B E C    RECA

                                                   Obecný úrad, 925 26 Reca 24

               

                              Obec Reca vyhlasuje

 

v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa

Materskej školy 24, 925 26 Reca, s predpokladaným nástupom

 1. júl 2018.

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

 

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania.
 • Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 27.04. 2018 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Reca 24, PSČ 925 26. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    

      Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

 

Reca,  09. 04. 2018                                                      PaedDr. Zoltán Metzner, MBA, v. r.

                                                                                                        starosta obceKomentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.